Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Study Law

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

3/22/2018 4:15:00 PM
TT
Tên Tiêu chuẩn
Ký hiệu
1
Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo
TCVN 7189:2009
2
Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu
TCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005
3
Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số
TCVN 8066:2009
4
Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi
TCVN 8067:2009
5
Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8076:2009
6
Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8077:2009
7
Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8078:2009
8
Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s
TCVN 8236:2009
9
Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s
TCVN 8237:2009
10
Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt
TCVN 8238:2009
11
Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3
TCVN 8239:2009
12
Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh
TCVN 8240:2009
13
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
TCVN 8241-4-2:2009
14
Tương thích điện từ – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
TCVN 8241-4-3:2009
15
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-5 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với xung
TCVN 8241-4-5:2009
16
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
TCVN 8241-4-6:2009
17
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn
TCVN 8241-4-8:2009
18
Tương thích điện từ – Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp
TCVN 8241-4-11:2009
19
Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầu
TCVN 8068:2009
20
Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầu
TCVN 8069:2009
21
Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8070:2009
22
Công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
TCVN 8071: 2009
23
Mạng viễn thông – Giao thức IPv4
TCVN 8072:2009
24
Mạng viễn thông – Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp
TCVN 8073:2009
25
Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầu
TCVN 8074:2009
26
Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập
TCVN 8075:2009
27
Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từ
TCVN 8235:2009
28
Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 8665:2011
29
Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8687:2011
30
Mạng viễn thông – Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUP
TCVN 8690 : 2011
31
Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8691:2011
32
Mạng viễn thông – Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
TCVN 8692:2011
33
Thiết bị điện thoại thẻ – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8795:2011
34
Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8699:2011
35
Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8700:2011
36
Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số – yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8666-2011
37
Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin
TCVN ISO/IEC 27002:2011
38
Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C – Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8688-2011
39
Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định – Các yêu cầu
TCVN 8689 -2011
40
Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp – Đặc tính miễn nhiễm – Giới hạn và phương pháp đo
TCVN 8693-2011
41
Sách – Yêu cầu chung
TCVN 8694-2011
42
Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 1: Các yêu cầu
TCVN 8695-1- 2011
43
Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 2: Quy tắc thực hành
TCVN 8695-2-2011
44
Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8696:2011
45
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8697:2011
46
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8698:2011
47
Điểm truy cập internet công cộng- Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiêp cận và sử dụng
TCVN 8701: 2011
48
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đáng giá ngoài
TCVN 8702:2011
49
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 2: Các phép đáng giá trong
TCVN 8703:2011
50
Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụng
TCVN 8704:2011
51
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát
TCVN 8705:2011
52
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá
TCVN 8706:2011
53
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển
TCVN 8707:2011
54
Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm
TCVN 8708:2011
55
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát
TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009
56
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn
TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008
57
Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn
TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008
58
Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ
TCVN 9373: 2012
59
Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/s
TCVN 9374: 2012
60
Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuật
TCVN 9375: 2012
61
Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông
TCVN 9250:2012
62
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản
TCVN 9247:2012
63
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)
TCVN 9248:2012
64
Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế
TCVN 9249:2012
65
Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật
TCVN 9802-1 : 2013
66
Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại
TCVN 9803 : 2013
67
Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực
TCVN 9804 : 2013
68
Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10250:2013
69
Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10251:2013
70
Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tin
TCVN 10295:2014
ISO/IEC 27005:2011
71
Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10296:2014
72
Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10297:2014
73
Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 10298:2014
74
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm – Các quá trình vòng đời phần mềm
TCVN 10539:2014
ISO/IEC 12207:2008
75
Kỹ thuật phần mềm – Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm – Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa(COTS)
TCVN 10540:2014
ISO/IEC 25051:2006
76
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN 10541:2014
ISO/IEC 27003:2010
77
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý an toàn thông tin – Đo lường
TCVN 10542:2014
ISO/IEC 27004:2009
78
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành
TCVN 10543:2014
ISO/IEC 27010:2012
79
Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu – Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
TCVN 9801-3:2014
ISO/IEC 27033-3:2010
80
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6
TCVN 9802-2:2015
81
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cận
TCVN 9802-3:2015
82
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyến
TCVN 9802-4:2015
83
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cận
TCVN 10906-1:2015
84
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.
TCVN 10906-2:2015
85
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
TCVN 7909-4-2:2015
IEC 61000-4-2:2008
86
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến
TCVN 7909-4-3:2015
IEC 61000-4-3:2010
87
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyến
TCVN 7909-4-6:2015
IEC 61000-4-6:2008
88
Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp
TCVN 7909-4-8:2015
IEC 61000-4-8:2009
89
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 1: Đặc tả giao thức
TCVN 11237-1:2015
90
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6
TCVN 11237-2:2015
91
Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNS
TCVN 11237-3:2015
92
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
TCVN 9801-2:2015
93
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Tổng quan và từ vựng
TCVN 11238:2015
94
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý sự cố an toàn thông tin
TCVN 11239:2015
95
Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung – Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ
TCVN 7909-1-2:2016
IEC/TS 61000-1-2:2008
96
Mạng viễn thông – Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 11298-1:2016
97
Kênh thuê riêng Ethernet điểm-điểm – Yêu cầu truyền tải
TCVN 11300:2016
98
Mạng truy cập quang thụ động GPON – Lớp tiện ích truyền tải vật lý
TCVN 11301:2016
99
Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 – Yêu cầu chất lượng
TCVN 11302:2016
100
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Đánh giá an toàn sinh trắc học
TCVN 11385:2016
101
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin
TCVN 11386:2016
102
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ – Phần 1: Tổng quan
TCVN 11393-1:2016
ISO/IEC 13888-1:2009
103
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ – Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng
TCVN 11393-2:2016
ISO/IEC 13888-2:2009
104
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ – Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng
TCVN 11393-3:2016
ISO/IEC 13888-3:2009
105
Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in màu và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in
TCVN 11789:2017
ISO/IEC 19798:2007
106
Công nghệ thông tin – Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in ảnh điện đơn sắc và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in
TCVN 11790:2017
ISO/IEC 19752:2004
107
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN ISO/IEC 27006:2017
ISO/IEC27006:2015
108
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính
TCVN ISO/IEC 27015:2017
ISO/IEC 27015:2012
109
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động
TCVN ISO/IEC 27031:2017
ISO/IEC 27031:2011
110
Công nghệ thông tin – Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 8:Truyền tải các nội dung mã hóa theo chuẩn ISO/IEC 14496 trên mạng IP
TCVN ISO/IEC 11795-8:2017
ISO/IEC 14496-8:2004
111
Công nghệ thông tin – Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 14: Định dạng tệp MP4
TCVN 11795-14:2017
ISO/IEC 14496-14:2003
WITH AMENDMENT 5:2014
112
Công nghệ thông tin – Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh – Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản
TCVN 11795-17:2017
ISO/IEC 14496-117:2006
113
TCVN về Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 – Phần mềm tham chiếu
TCVN 11777-5:2017
ISO/IEC 15444-5:2015
114
Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 – Các công cụ tương tác, các giao thức và API
TCVN 11777-9:2017
ISO/IEC 15444-9:2005
WITH AMENDMENT 1:2006
WITH AMENDMENT 2:2008
WITH AMENDMENT 3:2008
WITH AMENDMENT 4:2014
WITH AMENDMENT 5:2014
115
Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 – Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều
TCVN 11777-10:2017
ISO/IEC 15444-10:2011
116
Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 5: Giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast
TCVN 9802-5:2017
117
Giao thức internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6
TCVN 10906-3:2017
118
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin – Phần 1:Giới thiệu và khái niệm
TCVN 11778-1:2017
ISO/IEC TR 15443-1:2012
119
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin – Phần 2: Phân tích
TCVN 11778-2:2017
ISO/IEC TR 15443-2:2012
120
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin
TCVN 11779:2017
ISO/IEC 27007:2011
121
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn về an toàn không gian mạng
TCVN 11780:2017
ISO/IEC 27032:2012
122
An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) – Thay đổi trong giao thức
TCVN 11818:2017
123
Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số – Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI PLUS)
TCVN 11819:2017
124
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
TCVN 11930:2017
125
Các yêu cầu bảo mật DNS (DNSSEC)
TCVN 12044:2017
126
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học
TCVN 12042:2017
127
Khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố an toàn mạng
TCVN 12043:2017
128Thông tin địa lý-Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủTCVN 12154:2018
129Thông tin địa lý-Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lýTCVN 12155:2018
130Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơTCVN 12199-1:2018
131Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 2: Các quy trình quản lýTCVN 12199-2:2018
132Công nghệ thông tin – Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 2DTCVN 12200:2018
133Công nghệ thông tin – Quy trình số hoá và tạo lập dữ liệu đặc tả cho đối tượng 3DTCVN 12201:2018
134Thông tin địa lý – Tài liệu Ngữ cảnh bản đồ trên nền webTCVN 12263:2018
135Thông tin địa lý – Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền webTCVN 12264:2018
136Thông tin địa lý – Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ
TCVN 12265:2018
ISO 6709:2008
137Thông tin địa lý – Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web
TCVN 12266:2018
 ISO 19128:2005
138Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Phần mở rộng
TCVN 11777-2:2018
ISO/IEC 15444-2:2004
WITH AMENDMENT 2:2006
WITH AMENDMENT 3:2015
WITH AMENDMENT 4:2015
139Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Định dạng tệp hình ảnh phức hợp
TCVN 11777-6:2018
ISO/IEC 15444-6:2013
140Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Bảo mật JPEG 2000
TCVN 11777-8:2018
ISO/IEC 15444-8:2007
WITH AMENDMENT 1:2008
141Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Mạng không dây
TCVN 11777-11:2018
ISO/IEC 15444-11:2007
WITH AMENDMENT 1:2013
142Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 – Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào
TCVN 11777-13:2018
ISO/IEC 15444-13:2008
143Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Đánh giá an toàn hệ thống vận hành
TCVN 12210:2018
ISO/IEC TR 19791:2008
144Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn chuyên gia đánh giá về kiểm soát an toàn thông tin
TCVN 27008:2018
ISO/IEC TR 27008:2008

 

Để được tư vấn và nhận báo giá vận chuyển hãy gọi cho chúng tôi

  • Tư vấn báo giá: 0981398763 | 0989829860
  • Hotline: 0989344360
  • Tổng đài: 024 62613709
  • Email: Logistics@tracologistics.com
  • Website: https://tracologistics.com
  • Add: Tầng 5, 23 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
  • Add: Lô D1A Khu CN Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN / RELATED POST

Close Menu